Política de privacitat

Informació

La informació rebuda per Iniciatives Post 21, SL a través de la seva pàgina web www.tradinghabitat.com, serà tractada amb la màxima confidencialitat.

A l'efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem a l'usuari de l'existència de fitxers de dades de caràcter personal que responen a la finalitat de gestionar les consultes i suggeriments formulats dels Usuaris, així com gestionar les sol·licituds que els mateixos formulin. L'entitat responsable dels fitxers és Iniciatives Post 21, SL

En cas d'enviament de documents, els remitents consenten expressament que Iniciatives Post 21, SL, sotmeti a tractament aquestes dades amb la finalitat de valorar les dades exposades. En qualsevol cas, Iniciatives Post 21, SL. tractarà aquesta informació amb la màxima confidencialitat.

En el cas de les consultes i suggeriments realitzats, a través de les seccions existents per a aquest fi, la informació serà exclusivament utilitzada per respondre a les qüestions plantejades.
Excepte en els camps en què expressament s'indiqui el contrari, el lliurament de la informació requerida en els formularis de sol·licitud de dades té caràcter obligatori per a la correcta gestió de les sol·licituds, consultes i suggeriments per vostè plantejades. La manca d'emplenament dels camps determinats o el subministrament de dades incorrectes, impossibilitarà que Iniciatives Post 21, SL pugui gestionar correctament les mateixes.

Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Iniciatives Post 21, SL, destinatari de les dades que es recullen en aquesta pàgina, es compromet a respectar i facilitar als Usuaris l'exercici dels drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent. Aquests drets podran ser exercitats per l'Usuari, o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la direcció d'Iniciatives Post 21, SL, C / Miquel Granell, 40, Baixos, Amposta (43870), província de Tarragona.

Jurisdicció

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la pàgina web d'Iniciatives Post 21, SL serà d'aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'aquesta pàgina Web els Jutjats i Tribunals d'Amposta.

Avís legal

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de comerç electrònic es posa en coneixement dels usuaris del web www.tradinghabitat.com les dades d'informació general:

1. La Web www.tradinghabitat.com constitueix el Lloc oficial de la immobiliària Iniciatives Post 21, SL

La present web ha estat creada i és mantinguda per Iniciatives Post 21, SL que ostenta la titularitat sobre els noms de domini que a ella directament condueixen.

2. Iniciatives Post 21, SL, ha estat autoritzada a exercir la seva tasca professional com a Agent de la Propietat Immobiliàra, en els respectius registres especials de societats especialitzades en les matèries que s'hagi oportunament inscrit.

3. Iniciatives Post 21, S.L. està proveïda de CIF número B-43962612.

4. A tots els efectes previstos en l'esmentada Llei 34/2002, de 11 de juliol, Iniciatives Post 21, S.L . comunica als usuaris del portal les següents dades de contacte:
Iniciatives Post 21, SL, C / Miquel Granell, 40, Baixos, Amposta (43870), província de Tarragona.
Els usuaris d'aquest portal podran, igualment, establir una comunicació directa i efectiva amb Iniciatives Post 21, SL. Mitjançant comunicació escrita remesa al domicili indicat en el punt 4 dels que componen aquesta informació general, així com utilitzant qualsevol dels següents mitjans:
Telèfon: 977 70 60 95
Correu electrònic: info@tradinghabitat.com

Condicions generals d'ús

Els usuaris hauran de llegir les presents Condicions Generals d'Ús d'aquest web. L'ús o accés a aquest Lloc implica el coneixement i plena acceptació de les advertències legals i condicions que a continuació s'especifiquen.

Iniciatives Post 21, S.L. ofereix a la seva pàgina web informació relacionada amb el tipus d'activitat, productes i serveis que realitza, havent de ser considerada aquesta informació a manera d'introducció.

Iniciatives Post 21, S.L. no es responsabilitza de les possibles variacions o modificacions pel que fa a mobiliari, decoració o equipaments que en la imatges dels immobles s'exposen, havent de ser considerada aquesta informació a manera de representació.

Iniciatives Post 21, S.L. no es responsabilitza de les variacions o modificacions en els preus dels immobles exposats, reservant-se aquest, el dret de suspendre la seva difusió total o parcialment, i de modificar l'estructura i contingut d'aquest lloc sense avís previ.

Iniciatives Post 21, S.L. no es responsabilitza de les variacions o modificacions en els anuncis dels immobles exposats en aquesta web o en els següents Portals immobiliaris:

Iniciatives Post 21, S.L. no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats en les seves pàgines web.

Iniciatives Post 21, S.L. no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar per l'ús d'aquesta informació.

Iniciatives Post 21, S.L. no es responsabilitza de les omissions, imprecisions o errors que poguessin haver-hi en les dades i documents aquí facilitats, ni de les conseqüències que puguin originar-se per la seva utilització.

La informació que s'ofereix per aquest mitjà es fa únicament a títol informatiu, reservant Iniciatives Post 21, SL el dret de suspendre la seva difusió total o parcialment, i de modificar l'estructura i contingut d'aquest lloc sense avís previ.

Iniciatives Post 21, S.L. no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el programari o maquinari de l'usuari que pogués derivar de l'accés a aquest lloc o de l'ús d'informació o aplicacions aquí contingudes.

Els enllaços existents en aquest lloc web permeten a l'usuari abandonar la pàgina oficial d'Iniciatives Post 21, SL Els llocs enllaçats no estan relacionats, excepte indicació contrària, amb Iniciatives Post 21, SL qui no es fa responsable dels continguts als quals s'accedeixi en virtut dels esmentats enllaços, ni de les modificacions que es duguin a terme en els mateixos, ni de l'ús que se'n faci, ni de la disponibilitat tècnica dels mateixos.

Tot enllaç de tercers a la Web ha de ser a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibits els "links profunds", el "framing" i qualsevol altre aprofitament dels continguts del web, a favor de tercers no autoritzats.

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina http://www.tradinghabitat.com, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements en ell continguts són titularitat d'Iniciatives Post 21, SL, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Les denominacions Iniciatives Post 21, S.L. i Trading Habitat tal com apareix a la pàgina d’inici d'aquest web, així com altres signes distintius (denominatius, gràfics i gràfics-denominatius) que així mateix apareixen en aquesta web, gaudeixen de protecció en virtut de la normativa vigent en matèria de propietat industrial. Iniciatives Post 21, S.L. ostenta el dret exclusiu a utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tant, queda prohibida la seva utilització per part de tercers que no tinguin expressa autorització.

L'eventual presència en aquest Lloc de signes distintius de titularitat aliena a la ressenyada en el paràgraf precedent s'efectua sense finalitat comercial i amb l'autorització dels seus legítims propietaris, sempre amb el degut respecte als seus drets d'exclusiva.

Iniciatives Post 21, S.L. facilita la consulta lliure i gratuïta d'aquesta informació. També es permet la còpia i distribució de pàgines sempre que se citi la font, no es manipulin ni alterin els continguts i no s'utilitzin directament amb fins comercials.